Ocena zachowania i emocji dziecka (KOZE)

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.

Ocena kwestionariuszem odnosi się nie tylko do wieku metrykalnego dziecka, ale także uwzględnia wiek rozwojowy, więc diagnozą mogą zostać objęte dzieci starsze (powyżej 15. roku życia).

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, a następnie sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.

 Dokonywana przy pomocy kwestionariusza KOZE obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań.

 Zastosowanie

Informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza KOZE ułatwiają:

  • opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej,
  • postawienie wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń,
  • skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki,
  • a także konsultowanie się z innymi specjalistami (z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sądu, opieki społecznej, lekarzy – pediatry, neurologa, psychiatry czy lekarza orzecznika).

 Zastosowanie kwestionariusza KOZE pozwala również na bardziej obiektywną, w porównaniu ze swobodnym opisem, ocenę zmian w zachowaniu dziecka po upływie określonego czasu.

Szczegółowy opis pozwala także na konstruowanie programów modyfikacji zachowania w określonych obszarach zaburzeń.

 Zapraszam na konsultację, diagnozę i terapię.