RODO

Uprzejmie informujemy, że firma „Autyzm po godzinach” Anna Maria Pius USŁUGI TERAPEUTYCZNE I SZKOLENIOWE, ul. Kościuszki 11A, 76-032 Mielno, NIP 4990453078 przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych jest „Autyzm po godzinach” Anna Maria Pius USŁUGI TERAPEUTYCZNE I SZKOLENIOWE, ul. Kościuszki 11A, 76-032 Mielno, NIP 4990453078
2) Z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: „Autyzm po godzinach” Anna Maria Pius USŁUGI TERAPEUTYCZNE I SZKOLENIOWE, ul. Kościuszki 11A, 76-032 Mielno,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@autyzmpogodzinach.pl
3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności uiszczania opłaty za szkolenia, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, o szkoleniach, umożliwienia kontaktu pomiędzy firmą a użytkownikiem „Autyzmu po godzinach”
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest firma „Autyzm po godzinach” Anna Maria Pius USŁUGI TERAPEUTYCZNE I SZKOLENIOWE, oraz podmioty z firmą związane tj. przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (Poczta Polska, Firmy kurierskie), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień
7) Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, oraz możliwości zakupu produktów po cenach dla osób przeszkolonych, zakupu aktualizacji oprogramowania czy też możliwości wydania duplikatu dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień
9) Ma Pan/Pani prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych – sprostowania swoich danych osobowych – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – przeniesienia Państwa danych do innego administratora
10) Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu lub zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.

Formularz kontaktowy
Na stronie internetowej Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).