Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka (KORP)

KORP jest narzędziem badawczym, którego zastosowanie ułatwia dokonanie oceny rozwoju dziecka.

Zastosowanie

Ocenia rozwój psychoruchowy dziecka w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia;

  • pozwala na sprawną i względnie szybką ocenę (w czasie 1-3 sesji badania);
  • umożliwia ocenę wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju, a szczególnie tych, które są uznane za znaczące dla powodzenia dziecka w życiu społecznym, przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej oraz wychwycenia przejawów nieprawidłowości rozwoju;
  • czytelny, ustrukturalizowany schemat badania oraz zapis wyników badań dający podstawę do tworzenia dokumentacji psychopedagogicznej;
  • ukierunkowuje dalszą diagnozę – poszerzone i pogłębione uzyskane wyniki oraz dają podstawę skierowania do konsultacji specjalistycznych;
  • umożliwia konstruowanie programów terapii poprzez wskazanie celów terapeutycznych.

 W konstrukcji KORP zastosowano podział na następujące sfery rozwoju.

 1.Rozwój ruchowy (sprawność ruchowa całego ciała oceniana pod względem funkcjonalnym wraz z umiejętnością naśladowania ruchów i uczestnictwa w aktywnościach ruchowych).

2.Motoryka precyzyjna (formy chwytu, manipulacji i praksji) i lateralizacja (u dzieci do wieku poniemowlęcego oceniane jest jej podłoże i wczesne przejawy, natomiast u dzieci starszych oceniany jest rozwój ręczności jako najistotniejszego aspektu lateralizacji ruchowej).

3.Spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa (spostrzeganie przedmiotu i tła, organizacja przestrzenna materiału wzrokowego, pamięć wzrokowa, integracja wzrokowo-kinestetyczno-ruchowa).

4.Komunikowanie się i mowa (u dzieci w wieku niemowlęcym uwzględniona została percepcja słuchowa w odniesieniu do dźwięków niewerbalnych i mowy oraz zachowania prewerbalne o znaczeniu komunikacyjnym; u dzieci starszych rozumienie, mówienie, pamięć słuchowa, artykulacja i płynność mowy).

5.Emocje i relacje społeczne (świadomość osobista, kontakt emocjonalny i reakcje emocjonalne, relacje i zachowania społeczne).

6.Funkcje behawioralne (zachowania i nawyki związane ze snem, odżywianiem, kontrolą wydalania, higieną osobistą oraz samodzielnością).

7.Wiedza i umiejętności uczenia się (dodatkowa sfera przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym obejmująca kształtowanie się czytania, liczenia i pisania, rozumowania oraz koncentrację uwagi).

 Zapraszam na konsultację, diagnozę i terapię.